Kolik potřebujeme nemocnic a nemocničních lůžek? Ví to někdo?

V České republice je 156 nemocnic poskytujících akutní péči, jen 37 nemocnic následné péče a 35 léčeben pro dlouhodobě nemocné. Struktura a síť nemocnic se musí změnit, jinak systém není finančně udržitelný, ani nebude vyhovovat požadavkům stárnoucí populace.

Podíl nákladů na lůžkovou péči na celkových výdajích zdravotnictví přitom přesahuje 50% a neustále roste. Přitom moderní medicína založená na technologiích jednoznačně upřednostňuje ambulantní, komunitní a jednodenní péči. Akutní nemocniční péče se stále specializuje, vyžaduje nákladné technologie a pro udržení kvality péče a lepší využití personálních a přístrojových kapacit se nutně musí koncentrovat v menším počtu komplexnějších nemocničních zařízeních.

Nemocnic akutní péče tvoří v ČR téměř 75% všech poskytovatelů v tomto segmentu a léčeben dlouhodobě nemocných je méně než 5%. Z celkové kapacity lůžkového fondu tvoří akutní lůžková péče více než 60%, následná péče cca 30% a dlouhodobá péče méně než 10%. Navíc máme jednu z nejdelších hospitalizací v Evropě, jak jsme psali zde.

Zatím nebyla veřejnosti prezentována koncepce vývoje nemocniční sítě, stratifikace nemocnic podle specializace, ani analýza potřeby nemocniční kapacity v důsledku stárnutí populace. Přitom například na Slovensku taková data a koncepce existují. Analýza ministerstva zdravotnictví z roku 2018 ukazuje cestu ke snižování počtu akutních lůžek společně se zvyšující se platbu za jednu akutní hospitalizaci při zvýšení využití kapacity (tzv. obložnost) a zkrácení doby hospitalizace. Takovou analýzu potřebujeme i v ČR, protože jen podle ní je možné postupně transformovat síť poskytovatelů lůžkové péče, upravit smluvní politiku zdravotních pojišťoven včetně úhradových mechanismů podle typu lůžkové péče.

Obr. Rozložení lůžkového fondu v ČR v roce 2017 podle druhu poskytovatele zdravotních služeb