Slovníček

A

AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, tedy výrobců originálních léčiv. V Česku sdružuje pětatřicet firem

Alert

systém chybového hlášení nebo-li výstraha ze systému – pokud se například v lékárně prokáže padělek léku

ALS

amyotrofická laterální skleróza, nevyléčitelné degenerativní onemocnění míchy, které končí smrtí poté, co v těle ochabnou všechny svaly včetně dýchacích

Älstromův syndrom

dědičná chromozomální porucha, při níž postupně selhávají jednotlivé orgány v těle

Anamnéza

z řeckého slova „rozpomenutí“. Jde o dotazování se lékařem na období před vznikem choroby, chování a jednání pacienta či na nemoci rodinných příslušníků, které mohou souviset s dědičnými chorobami a současným stavem pacienta

Anorexie

z řeckého slova „nedostatek chuti“. Duševní nemoc, která u pacientů vede k odmítání potravy až k naprosté nesnášenlivosti jídla a vyhladovění. Nemocí trpí více ženy než muži a léčba je dlouhodobá a náročná

Atestace

jde o získání odborné zkoušky způsobilosti po studiu a získání praxe, kterou pokud lékaři úspěšně složí ve svém vybraném oboru, mohou poté samostatně léčit a vykonávat praxi a nikoliv jen pod dohledem staršího zkušeného kolegy. V Česku je nyní celkem 40 základních oborů, v nichž mohou lékaři atestaci získat a k nim se řadí zhruba stejně tolik přidružených nástavbových oborů

B

Bakterie

jednoduchý organismus, který může napadat buňky v těle hostitele a způsobit tak nemoci. Na bakterie účinně působí antibiotika

Bariatrie

zahrnuje operace, kdy chirurg podváže či přemostí část žaludku tak, aby se zmenšil a přijímal méně potravy. Pomáhá vysoce obézním lidem ke zhubnutí a díky změnám v metabolismu těla i lidem s diabetem, kteří pak mohou brát méně léků

Biologické léky

léky, které nevznikly chemickou cestou, ale díky působení živých organismů nebo z živých organismů vycházejí. Obvykle jde o cílená léčiva, které v organismu působí v daném konkrétním místě. Jde o nákladné léky nejčastěji na rakovinu, roztroušenou sklerózu a podobně

Biosimilars

biologické léčivé přípravky podobné původním, originálním přípravkům, které se uvádí na trh poté, co vyprší patentová ochrana originálního biologického léku. Mechanismus působení musí být v určitém intervalu stejný, jako u originálního léku, a to přesto, že stejné jako originál, biologická léčiva z principu vzniku být nikdy nemohou – vyrábí se za působení živých organismů. Jako v případě generik i biosimilars jsou levnější, než originální léky

Bulimie

další duševní nemoc vedoucí k odmítání potravy, která se projevuje záchvatovitým přejídáním a následným zvracením jídla. Stejně jako u anorexie nemocí trpí více ženy a léčba je náročná

C

Centrální nákupy

praxe, kdy se nemocnice sdružují do větších celků, aby mohly nakoupit léčiva a další zdravotnický materiál levněji. Často se to týká krajských holdingů nemocnic

Centrová péče

je poskytována pacientům s nejzávažnějšími onemocněními na specializovaných pracovištích – v takzvaných centrech se Zvláštní smlouvou. Nabízí převážně biologickou nebo jinou specializovanou léčbu „centrovými“ léky, které jsou moderní, ale zároveň velmi nákladné.

Centrum mezistátních úhrad

jde o úřad, který reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztazích v rámci EU. Cokoliv se pacientovi stane v zahraničí, je zde operován či ošetřen – a obráceně – cizincům u nás, jde přes toto centrum, které komunikuje s obdobnými organizacemi v zahraničí kvůli proplacení péče

ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem, tedy výrobců generických léků. V Česku sdružuje celkem jedenadvacet firem

ČAS

Česká asociace sester. Její prezidentkou je Martina Šochmanová, hlavní sestra IKEM, znovuzvolena byla na další čtyřleté funkční období v březnu 2019

ČLK

Česká lékařská komora. Profesní organizace, která povinně sdružuje všechny lékaře v Česku a je garantem jejich odbornosti a celoživotního vzdělávání

ČLnK

Česká lékárnická komora. Profesní organizace, která sdružuje farmaceuty, pro ty, kteří pracují v lékárnách, je členství povinné. Je garantem odbornosti a celoživotního vzdělávání lékárníků

ČSK

Česká stomatologická komora. Profesní organizace, která sdružuje všechny zubaře v Česku, je garantem odbornosti a celoživotního vzdělávání lékárníků

D

Defibrilátor

přístroj schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce v okamžiku, kdy vlivem nemoci či úrazu srdce nedokáže správně pracovat

Diag Human

firma, která už přes čtvrt století žaluje Česko za možnou chybu v kauze obchodů s krevní plazmou z počátku 90. let. V obchodě jde o 13 miliard korun.

Diagnóza

vychází z řeckého slova „rozpoznání“. Jde vlastně o vyšetření a posouzení stavu pacienta, na základě čehož lékař konstatuje nemoc

Dispenzační taxa

pevné poplatky, které lékárny inkasují od zdravotních pojišťoven za výdej receptu na základě takzvaného signálního kódu

Dohodovací řízení

proces, kdy se poskytovatelé zdravotnické péče (lékárníci, nemocnice, ambulantní specialisté) snaží dohodnout se zdravotními pojišťovnami na cenách za péči

DRG

Diagnosis-related group aneb klasifikační systém. Pomocí něj se pro zjednodušení sdružují choroby pacientů do několika set skupin, které jsou si podobné, podobně se léčí a mají tudíž podobné finanční nároky. Systém slouží k tomu, aby jednotlivá zdravotnická zařízení dostávala za péči o stejné pacienty zaplaceno přibližně stejně

E

EAHP

Evropská asociace nemocničních lékárníků

Elektronický recept (eRecept)

recept vystavený v elektronické podobě. Lékař jej může vystavit ve formě papírové průvodky, zaslat pomocí e-mailu nebo SMS, případně prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu a v jiných elektronických zařízeních. Vystavené eRecepty jsou uloženy do Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER), který provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Každý recept má přidělen unikátní identifikátor, který lékárník načte a na jehož základě může být lék pacientovi vydán. Od 1. ledna 2018 jsou eRecepty povinné.

Elektronické zdravotnictví (eHealth)

systematické využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví pro podporu prevence, diagnostiky, léčby, veřejného zdraví a zdravého životního stylu. Zahrnuje sběr dat o pacientech a zdravotních zařízeních, vybudování komunikační infrastruktury pro výměnu zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb a sdílení informací s nezdravotnickými subjekty, tedy s pacienty či státní správou.

EMA

Evropská léková agentura, která zodpovídá za vstup a regulaci léků na evropský trh

Emergentní systém

pojem využívaný nyní hlavně v souvislosti s léky: jde o speciální softwarový objednávkový systém, kdy pacient musí obdržet svůj lék do dvou dnů, i když jej lékárna nemá. Lékárník jej objedná přes přednostní objednávku. Systém má bránit situacím, kdy kvůli reexportům mizí klíčové léky v zahraničí

EPSOS

European patient smart and open services. Projekt probíhá od roku 2006 a jeho cílem je otestovat a najít technologické, právní a další standardy pro to, aby výměna informací o zdravotnických datech pacientů mezi zeměmi byla co nejhladší.

F

Fabryho choroba

dědičná metabolická porucha, organismus neumí zpracovat část enzymů a ukládá je nezpracované do orgánů, nevyléčitelná nemoc, ale léčitelná

FDA

Food and Drug Administration, tedy národní Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA. Jde o nejvyšší státní autoritu v oblasti regulace léků pro lidi i pro zvířata, zdravotnických prostředků a potravin, lékařských přístrojů a kosmetiky. V Česku jsou tyto kompetence roztříštěny mezi několik kompetentních úřadů

FMD

Falsified Medicines Directive neboli Evropská protipadělková směrnice. Platit začala od února roku 2019. Jejím cílem je zajistit bezpečné léky v legálním dodavatelském řetězci – výrobce – distrinbutor – lékárna – pacient. Výrobci musí uzavřít každou krabičku léku tak, aby bylo zřejmé, pokud by někdo s lékem manipuloval. Každé balení má nově kód, který výrobce hlásí v centrálním evropském úložišti. Zde jsou shromážděny všechny kódy léků, které jsou určené pro výdej v EU. Lékárníci pak při výdeji léčiv ověří přes internet platnost kódu a tudíž pravost léku

G

Gaucheryho choroba

dědičná metabolická porucha, organismus neumí zpracovat část enzymů a ukládá je nezpracované do orgánů, nevyléčitelná nemoc, ale léčitelná

GDPR

General Data Protection Regulation aneb soubor pravidel, které musí firmy i jednotlivci, jež shromažďují osobní data jiných lidí, dodržet, aby je ochránili. V rámci Evropské unie vstupují nařízení v účinnost od 25. května 2018

Generická léčiva

léky, které smějí přijít na trh poté, co vyprší patentová ochrana originálnímu léku. Nemusí být zcela stejné, jako původní léčiva, ale jejich účinek se musí pohybovat v daném rozmezí, ať už dobou nástupu účinku, působením či odbouráním z těla. Jsou obvykle výrazně levnější než originální léky, protože výrobce nemusel investovat tolik peněz do výzkumu a vývoje léčiva, pouze již použil existující „recept“

GML

grémium majitelů lékáren. Nepovinné, zájmové sdružení vlastníků lékáren, kteří hájí své profesní a ekonomické zájmy. Majitelem lékárny totiž v Česku smí být i člověk, který není vystudovaný farmaceuti

H

Health Technology Assessment (HTA)

v překladu hodnocení zdravotnických technologií, je proces posuzování zdravotních, sociálních, etických a ekonomických dopadů při používání zdravotnických technologií. Těmi může být vše, co spadá do oblasti poskytování zdravotní péče, například léčebná či diagnostická metoda, postup, zdravotnický prostředek, léčivý přípravek nebo preventivní opatření. Cílem hodnocení má být bezpečnost a účinnost technologie z pohledu pacienta a co největší přínos pro plátce.

Hyperbarická komora

léčebná terapie v přetlakové komoře, která je schopna vytvořit jiný tlak, než je v okolí. Pomáhá vyrovnat se ve vysokohorském ovzduší se změněným tlakem nebo naopak potápěčům. Dýchání stoprocentního kyslíku také pomáhá sportovcům k lepšímu výkonu.

CH

Chorobopis

souhrn informací o nemoci či nemocích pacienta. Může být v listinné podobě či v elektronické, vždy je však majetkem příslušného lékaře, přestože jde o citlivá data o jiném člověku. Pacient má však nárok na pořízení výpisu z chorobopisu či jeho kopii

I

IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny, přímo řízená organizace Ministerstvem zdravotnictví, věnující se zejména transplantační medicíně (játra, ledviny, srdce…)

Informovaný souhlas

dokument, který podepisuje pacient v případě, že jeho léčba či zákrok s sebou nese nějaká rizika poškození zdraví nebo v případě, zda je nutné uchovávat jeho osobní data a předávat je jinam, než do registrů, které určuje zákon

IZIP

Elektronická zdravotní knížka. Přesněji: internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta. Monopol na něj měla pouze největší zdravotní pojišťovna v zemi VZP. Směly sem nahlížet se souhlasem pacientů záchranáři, lékaři a nemocnice.

J

K

Kapitační platba

jde o platbu „na hlavu“, tedy konkrétně za registrovaného pacienta podle jeho věku a dalších parametrů. Tímto paušálním způsobem jsou placeni praktičtí lékaři a pediatři. Od jistého počtu pacientů se platba za člověka snižuje, aby lékaři nebyli motivování nabírat co nejvíce pacientů na úkor kvality léčby

Kategorizační strom

systém podrobného členění zdravotnických produktů doplněný o podmínky úhrady – kvalitativní popis, preskripční omezení, indikační omezení, množstevní limity a úhradové limity.

Klinická studie

pokud lék uspěje v preklinickém hodnocení, je nutné jeho bezpečnost a účinnost otestovat na lidech pod dohledem lékařů

Kmenové buňky

buňky živočichů či rostlin, které jsou ve stadiu zrodu, kdy se ještě mohou přeměnit na jiný typ buňky – například místo buňky pracující v srdečním svalu v buňku pomáhající trávit jídlo v žaludku. Díky tomu se zdá, že mohou sloužit tělu k opravě poškozených částí těla

Koalice pro zdraví

byla založena 2. června 2004 jako obecně prospěšná organizace. Dnes sdružuje přes sedm desítek pacientských organizací. Usiluje o zlepšení zdravotní péče v České republice vytvářením platformy pro dialog mezi pacienty a lékaři, nastolováním problémů a hledáním jejich řešení. Za tímto účelem uskutečňuje workshopy, konference a lobbing.

Konzilium

porada lékařů napříč více odbornostmi, nutná obvykle v případech komplikovanějších diagnóz pacienta

L

Lékárnická marže

výnos z prodeje jednotlivých léků, v Česku regulován a zastropován, takže neplatí, že čím dražší lék lékárna prodá, tím více vydělá

M

Medicaid

zdravotní pojištění placené státem nejchudším obyvatelům v USA

Medicare

zdravotní pojištění placené státem seniorům nad 65 let v USA

N

NHC

National Healtcare, zdravotnický systém, který funguje ve Velké Británii a na rozdíl od Česka, kde je více zdravotních pojišťoven, tam zastřešuje veškerou péči jedna státem řízená pojišťovna

Nostrifikace

proces, kdy lékařům ze zahraničí Česko uznává diplomy, které získali při studiu medicíny v jiné zemi. Proces stačí podstoupit v kterékoliv zemi EU a automaticky je platný i pro ostatní členské země

O

Originální léčiva

léky, které mají patentovou ochranu. Po dobu, co ji mají, nesmí na trh přijít žádná kopie léčiva složeného ze stejného koktejlu molekul a se stejným účinkem

P

Pacientská rada

stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze zástupců pacientských organizací. Funguje jako zprostředkovatel hlasů pacientů na ministerstvu. Svou konzultační činnost naplňuje účastí na připomínkových řízeních, kde se vyjadřuje k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů a vydává stanoviska. Vedle toho zřizuje pracovní skupiny a věnuje se ochraně práv a naplňování potřeb pacientů.

Pacientské organizace

neziskové organizace či sdružení osob se stejným onemocněním. Jejich cílem je informovat své členy o dané nemoci a pomáhat jim vyrovnat se s ní. Pořádají setkání, kampaně a pobyty pro pacienty, hájí zájmy svých členů a nabízí poradentství i jejich rodinám a blízkým. Své služby poskytují bezplatně. Databázi pacientských organizací vede MZ ČR a je dostupná zde.

Paliativní péče

péče, která se nasazuje po vyčerpání všech jiných metod léčby, a jejímž cílem není vyléčení pacienta, protože to již není možné, ale úleva od bolestí a zpříjemnění posledního stadia nemoci

Podolog

lékař, který pečuje o nohy, což zahrnuje ortopedii i komplexní péči o nohy a chodidla a správný vývoj nožní klenby

Posudkový lékař

posuzuje zdravotní stav na žádost orgánu sociálního zabezpečení, který rozhoduje o nároku na dávku nebo nároku na průkaz a invalidní důchod či další sociální dávky osob se zdravotním handicapem. Posudkoví lékaři nespadají pod Ministerstvo zdravotnictví, ale pod Ministerstvo práce a sociálních věcí

Preklinická studie

testování účinnosti a bezpečnosti nově vyvíjeného léku na tkáňových kulturách či u zvířat

Q

R

Rámcová smlouva

uzavírá se vždy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli péče, jimž zajišťuje pro nejbližších pět let jistotu příjmu platby za péči o pacienty. Pokud se dohodnou všechny segmenty, tak jako se to stalo letos.

Reexport

vývoz léků ze státu, kde jsou jejich ceny levné, do států, kde se za ně draze platí. Jde o legální podnikání, jehož důsledkem ovšem je, že pacientům v chudších státech chybí mnohé léky

Revizní lékař

je zaměstnanec zdravotní pojišťovny, který například rozhoduje o nároku na lázně u pacientů a dalších nárocích vznesených od lékařů a zdravotnických zařízení. Jeho úkolem je dbát na účelné využívání finančních prostředků pojišťoven.

S

Screening

Použití diagnostických testů k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob bez příznaků daného onemocnění. Účelem je odhalit nemoc v časném stadiu, kdy je léčba méně radikální a zároveň efektivnější a také méně nákladná. V České republice probíhají tři organizované a pojišťovnami plně hrazené screeningové programy pro včasnou diagnostiku nádorů – kolorektální, mamární a cervikální.

Second opinion

druhý názor ve smyslu konzultace léčby či diagnózy s jiným lékařem. Pacient má na ni ze zákona nárok, pokud si chce například ověřit, že ošetřující lékař postupuje v případě jeho nemoci správně. Konzultaci si může pacient vyžádat u vybraného lékaře sám nebo se kvůli tomu obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která mu konzultujícího lékaře najde a doporučí

Signální kód

ten zadávají lékaři a lékárníci za výkony, které udělají. Podle předem dohodnuté částky za signální kód pak zdravotní pojišťovny platí například lékárníkům za práci, kterou mají s vydáním receptu, respektive položce na receptu

Stake-holder

všechny osoby a instituce, které mají s organizací či s daným problémem cokoli do činění, nebo-li strana zainteresovaná

SUKL

státní ústav pro kontrolu léčiv. Úřad, který má kontrolu nad léky, jejich registrací na český trh, vede databázi vedlejších účinků, lékáren, klinických studií, má oprávnění stahovat vadné léky z trhu, kontroluje reklamu na léky, padělky, i export léků do zahraničí

SNL

sekce nemocničních lékárníků, jejím prezidentem je od roku 2017 Michal Hojný, hlavní lékárník IKEM. Společnost spadá pod odbornou sekcí České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zabývá se specifiky práce lékárníků v nemocnicích

T

Tára

výdejní pult v lékárně

Tourettův syndrom

neurologické onemocnění, které se projevuje poruchou pozornosti, výraznými tiky, a nutkavým a nepotlačitelným nepříjemným chováním vůči ostatním lidem – drzost, sprosté nadávky a podobně

Tripartita

zástupci odborářských organizací ve zdravotnictví, ministerstva zdravotnictví a zaměstnavatelů ve zdravotnictví, kteří se pravidelně scházejí a vyjednávají o tarifech, tedy platech a mzdách zdravotnických pracovníků, nových zákonech či o hrozbách stávek

U

Úhradová vyhláška

právní norma, pomocí které Ministerstvo zdravotnictví ČR každoročně stanovuje, jaká je hodnota bodu. Od něj a od dalších složitých mechanismů výpočtů se odvíjí, kolik dostanou nemocnice a lékaři v daném roce zaplaceno za péči o pacienty

UZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky. Státní úřad, který shromažďuje a spravuje statistické informace o zdravotnictví, lůžkové péči, počtu nemocných a chorobách pacientů

V

Virus

jednoduchý organismus, který může napadat buňky v těle hostitele a způsobit tak nemoci. Antibiotika na něj neúčinkují

Vlhké hojení

metoda známá již ze starověku, kdy se ukázalo, že překrytí rány například medem, nebo nyní nejnověji speciálními polymery, rychleji a efektivněji hojí než udržování hnisající rány v suchu

Vratky nebo-li zpětné bonusy

praxe rozšířená v českých nemocnicích, kdy nakupují materiál, přístroje a spotřební zboží za nižší sumy, než jaké pak účtují zdravotním pojišťovnám

Vysoce inovativní léčivý přípravek (VILP)

je definován v zákoně o veřejném zdravotním pojištění jako léčivý přípravek pro zvláštní lékařské účely, obsahujícího léčivou látku, kterou lze využít k léčbě onemocnění, která dosud nebyla ovlivnitelná jiným léčivým přípravkem pro zvláštní lékařské účely nebo představuje zásadní zlepšení léčby.

W

WHO

Světová zdravotnická organizace. Vznikla v roce 1948 a jejím úkolem je reagovat na možné hrozby šířících se infekčních nemocí, dbát na proočkovanost populace, varovat před nezdravým životním stylem a propagovat fit život

X

Y

Z

Zákon č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů - bude zrušen a nahrazen novým zákonem

Zákon č. 372/2011 Sb.

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon č. 373/2011 Sb.

o specifických zdravotních službách

Zákon č. 374/2011 Sb.

o zdravotnické záchranné službě

Zákon č. 48/1997 Sb.

o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 378/2007 Sb.

o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Zákon č. 268/2014 Sb.

o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 285/2002 Sb.

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů

Zákon č. 296/2008 Sb.

o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

Započitatelné doplatky

za léky, částečně hrazená léčiva či potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané ze zdravotního pojištění. Od 1.1. 2018 platí u dětí do 18 let a lidí nad 65 let roční limit 1 000 korun, u lidí starších 70 let je to 500 korun a u ostatních pojištěnců je limit doplatků ve výši 5000 tisíc korun. Cokoliv nad tyto částky musí zdravotní pojišťovny pacientům samy vrátit

Zdravel

nástupnická organizace, která před lety převzala do péče klienty IZIP. Od 1. března 2018 funguje IZIP/Zdravel na nové bázi a láká nové klienty.

Zdravotnické prostředky na poukaz

výrobky, které zdravotní pojišťovna hradí za účelem pokračování v léčebném procesu, zlepšení či vyloučení zhoršení zdravotního stavu pojištěnce nebo při kompenzaci či zmírnění následků zdravotní vady. Získat je lze na základě Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku, který lékař předepíše pojištěnci splňujícímu diagnózu pro předpis dané pomůcky. Předpis některých pomůcek podléhá schválení revizním lékařem, o které může pojištěnec zažádat u své pojišťovny. Pomůcku může pojišťovna hradit plně nebo částečně, kdy vzniká doplatek hrazený pacientem.

Zdravotnické registry

v roce 2002 zřídilo Ministerstvo zdravotnictví Národní zdravotní registry na základě zmocnění v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, novela vstoupila v platnost v roce 2004. Konkrétně zahrnuje třináct registrů, kde se soustřeďují důležitá a citlivá data pacientů