Evropská komise komentuje finanční udržitelnost českého zdravotnictví a vyjadřuje obavy

Evropská komise varuje před střednědobou zranitelností financování českého zdravotnictví, které je velmi citlivé na potenciální hospodářský útlum. Zdravotní pojišťovny vykazují v krátkodobém horizontu přebytek, ale rozpočty se dostávají pod tlak stárnutím populace a rostoucím výskytem chronických onemocnění.

Ve středu 27. února Evropská komise představila své pravidelné každoroční zhodnocení ekonomické a sociální situace jednotlivých členských států EU. Zveřejnění samostatných zpráv o jednotlivých zemích (tzv. Country Report) je zásadním krokem v rámci tzv. evropského semestru (každoročním cyklu koordinace hospodářských politik v EU).

Evropská komise ve své pravidelné zprávě určené Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropské centrální bance a euroskupině hodnotí také makroekonomický pohled na české zdravotnictví.

Stárnutí obyvatelstva přináší rostoucí riziko budoucího nedostatku zdravotnických pracovníků v určitých specializacích a v méně urbanizovaných regionech. Přestože Česká republika má přibližně stejný počet lékařů a zdravotních sester na obyvatele jako průměr EU, existují zde regionální rozdíly a velká část pracovníků ve zdravotnictví dosáhne v nadcházejícím desetiletí důchodového věku.

Systém zdravotní péče se ve srovnání s ostatními zeměmi EU stále soustředí spíše na nemocnice, což poukazuje na neefektivnost poskytování služeb. Přestože celkové výdaje na lůžkovou péči byly v roce 2016 nižší než průměr EU, celkový počet nemocničních lůžek zůstával nad průměrem EU (6,9 na 1 000 obyvatel oproti 5,1 na 1 000 obyvatel v EU). Počet případů hospitalizace i průměrná délka hospitalizace jsou navíc značně nad průměrem EU.

Pacienti vyžadující dlouhodobou péči jsou finančně motivováni k delšímu pobytu v nemocnici, místo aby byli předáni do zvláštních zařízení dlouhodobé péče, kde by museli část péče hradit sami. Kromě toho se dlouhodobá péče zaměřuje především na péči ústavní, která nemusí být vždy nákladově efektivní. Systému by prospěly další investice do primární, integrované a psychiatrické péče, včetně potřebné infrastruktury.