EU Health Summit o budoucnosti zdravotní péče v Evropské unii

Summit Evropské unie o budoucnosti zdravotní péče vydal 20 doporučení klíčových pro budoucí rozvoj kvalitní zdravotní péče v Evropě. Mezi základní doporučení patří investice do preventivních programů, standardizované měření kvality zdravotní péče nebo podpora lepšího přístupu ke zdravotním inovacím.

20 doporučení 

 • Investovat do preventivních programů založených na důkazech (evidence-based)
 • Podpořit zavádění systémů měření kvality zdravotní péče s důrazem na prodloužení délky života při zachování jeho kvality
 • Identifikovat a rozšiřovat „best practices“ ve zdravotní péči
 • Zesílit úsilí o měření výkonnosti a standardizaci výstupů systémů zdravotní a sociální péče
 • Podpořit reformy systémů zdravotní péče a vytvoření dostatečných kapacit
 • Založit fórum pro lepší přístup k inovacím
 • Zprůchodnit přístup pacientů k přeshraniční zdravotní péči
 • Podporovat rozvoj evropské sítě referenčních pracovišť (ERN = European Reference Network) a evropských registrů
 • Vytvořit systém vzdělávání o zdraví pro pracovníky ve zdravotnictví a občany EU
 • Podporovat spolupráci a partnerství s regiony a městy
 • Vytvoření pozice víceprezidenta pro zdraví na úrovni evropské komise
 • Vytvářet efektivní projektu přenosu znalostí (knowledge transfer)
 • Podporovat osoby s chronickými nemocemi v práci
 • Vytvořit koordinační skupinu pro koordinaci výzkumných aktivit spojených se zdravím populace
 • Zvyšovat rozpočet na zdravotní výzkum
 • Dále podporovat spolupráci veřejného a soukromého sektoru na výzkumných projektech
 • Posuzovat efektivitu zdravotních výzkumných programů
 • Založit European Health Data Institute s cílem rozšíření výměny a využití datových zdrojů
 • Podpořit evropskou digitální platformu pro využití zdravotních dat občany
 • Snažit se o koordinaci a interoperabilitu v rámci navazující zdravotní péče

Zdravotní stav Evropanů se v posledních letech významně zlepšuje, žijeme o 30 let déle než před 100 lety. Na druhou stranu čelíme riziku stárnoucí populace a vzrůstajícímu výskytu chronických civilizačních nemocí. Celkem 50 milionů Evropanů trpí dvěma a více chronickými diagnózami. 29. listopadu 2018 se sešel v Bruselu EU Health Summit, na kterém se 28 organizací shodlo na celkem 20 doporučeních, která dávají dohromady společnou vizi zdravotní péče ve sjednocené Evropě. 

Mezi nejsilnější doporučení patří investice do klinickými a ekonomickými důkazy podložených preventivních programů, které mají za cíl prevenci a včasný záchyt (screening) onemocnění. Toto doporučení se týká rovněž očkování. Zdravotní systémy by měly implementovat parametry měření kvality a za jeden z nejdůležitějších indikátorů byla označena léta dožití ve standardní kvalitě (healthy life years). Jednou z hlavních funkcí zdravotnictví je prodloužení života ve vysoké kvalitě a při zachování práceschopnosti. Další silnou doménou v doporučeních je zaměření na využívání dat, jejich digitalizaci a využití samotnými pacienty.