Jakub Král: Všichni budou moci konečně začít normálně plánovat a fungovat

Co přinese novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která má upravit systém hrazení zdravotnických prostředků na poukaz? Zeptali jsme se Jakuba Krále, kterého ministr zdravotnictví jmenoval svým poradcem v oblasti zdravotnických prostředků a následně koordinátorem Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, která novou legislativní úpravu připravila.

Jakub Král

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Profesní kariéru započal na Ministerstvu zdravotnictví, kde mimo jiné vedl oddělení zdravotnických prostředků. Stejnou sekci měl na starost také ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kam po pěti letech odešel. Od roku 2014 působí jako nezávislý odborník na problematiku farmaceutického práva a poskytuje legislativní analytiku v oblasti regulace zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. Pravidelně publikuje a věnuje se také pedagogické činnosti. Je zakladatelem vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica s.r.o.

V čem byla dosavadní legislativa nedostačující?

Ústavní soud vyhodnotil rušenou část zákona o veřejném zdravotním pojištění jako netransparentní, neurčitou a nepředvídatelnou. Problém spočíval především v tom, že zákon svěřil zdravotním pojišťovnám hledat takzvaně ekonomicky nejméně náročnou variantu a provádět průzkum trhu, aniž by stanovil jakákoli konkrétní pravidla, jak mají být tyto činnosti realizovány. Výsledkem tohoto právního stavu pak byla situace, kdy až do okamžiku publikace konečných úhrad v číselnících zdravotních pojišťoven nemohl nikdo predikovat, jaká výše úhrady konkrétních balení zdravotnických prostředků je ta správná. Stejně tak nebylo nutné, aby zdravotní pojišťovny svá „rozhodnutí“ jakkoli odůvodňovaly, a proti takovým rozhodnutím nebylo možné podat ani žádný opravný prostředek.

V jaké fázi je příprava novely nyní?

Všechny fáze legislativního procesu na úrovni Ministerstva zdravotnictví již byly dokončeny. Proběhla tedy příprava novely v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci – za účasti Ministerstva zdravotnictví, SÚKL, zdravotních pojišťoven, odborných společností, profesních komor, Pacientské rady MZ, Koalice pro zdraví, Národní rady osob se zdravotním postižením a průmyslových asociací – vnitřní připomínkové řízení, vnitrorezortní připomínkové řízení a meziresortní připomínkové řízení. V současné době je materiál na úrovni vlády a v červnu by měla novela doputovat do poslanecké sněmovny.

Co by nastalo, pokud by se novelu schválit nestihlo?

Nastal by velký chaos a prohrály by všechny strany. Dodavatelé by mohli své produkty několikanásobně zdražit a zdravotní pojišťovny by to musely akceptovat. Pacienti by museli u většiny produktů hradit doplatek na úrovni 25 % z konečné ceny, to je obrovský nárůst spoluúčasti. Dodavatelé by měli patrně problém zařadit jakýkoli nový produkt a současně by jim hrozil propad v množství spotřebovaných zdravotnických prostředků způsobený masivní spoluúčastí pacientů.

Co nového novela přináší?

Vzniká zcela nová část, která obsahuje novou procesní úpravu zařazování poukazových zdravotnických prostředků do úhrad ze zdravotního pojištění. Současně dochází k zásadní aktualizaci třetí přílohy zákona, kde je zastaralý stručný kategorizační strom nahrazen novým, na kterém se drtivou většinou shodla Pracovní skupina pro kategorizaci a úhradovou regulaci za účasti všech relevantních stakeholderů.

Jak bude dosaženo větší transparentnosti systému?

Nová příloha je podrobnější a aktuální. Administrování celého systému bude mít na starosti správní orgán, konkrétně SÚKL. Každé jeho rozhodnutí musí být nově povinně odůvodněno a proti všem rozhodnutím bude možné podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví. SÚKL také vydá vždy s dostatečným předstihem Seznam hrazených poukazových zdravotnických prostředků. Pracovní skupina pro kategorizaci a úhradovou regulaci bude působit trvale a bude moci celý systém průběžně kultivovat. Kategorizační strom bude každoročně aktualizovat, což se vždy formou novely promítne v novém znění třetí přílohy zákona.

Jak se změny v legislativě projeví?

Pro všechny strany přinesou jasná pravidla, transparentnost a předvídatelnost. Všichni budou moci konečně začít normálně plánovat a fungovat. Eliminuje se současný prokorupční stav. V krátkodobém horizontu příštího roku je novela z pohledu systému zdravotního pojištění nákladově neutrální, a to především s ohledem na přechodné období, které na velkou část roku 2019 fixuje současné úhrady. Po překlopení systému a výpočtu nových úhrad lze počítat s drobným navýšením nákladů způsobeným zařazením nových produktů pro pacienty. Tento jev však bude kompenzován efektivním využíváním dohod o nejvyšší ceně a cenových soutěží. Celkově tak může nový systém generovat spíše dílčí úspory, které však nemohou být nikterak zásadní, neboť za poukazové zdravotnické prostředky se ročně vydá „jen“ kolem 7 miliard korun.

Anna Hanušová

V roce 2017 dokončila bakalářské studium žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současnosti pokračuje ve studiu stejného oboru na magisterském stupni na Univerzitě Karlově. Tematicky se zaměřila na oblast jí osobně nejbližší, a to zdraví a zdravotnictví. Důležité je pro ni věnovat se tomu, co je užitečné a čím pomůže druhým. Spolupráce na portálu Otevřené zdravotnictví jí to umožňuje.
hanusova.andy@seznam.cz