Nová přístrojová komise – směrem k vyšší transparenci v rozdělování veřejných zdrojů

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo 11. dubna 2018 změnu ve fungování tzv. Přístrojové komise. Tato komise má za cíl posuzovat nákupy a rozmístění nových přístrojů, stejně jako obnovu kapacity těch stávajících. Přístrojová komise pracovala již za minulého ministra zdravotnictví, její práci ale nebylo možné nijak sledovat ani kontrolovat, nebyly k dispozici podklady na základě kterých jednala a rozhodovala ani zdůvodnění pro to, že nějaký přístroj doporučuje či zamítá. Veřejnost ani neznala pravidla pro rozdělování nových přístrojů, jejichž provoz bude následně hrazen z peněz veřejného zdravotního pojištění.

Základní principy změny

  • implementace principů HTA (náklady založeny na zhodnocení přínosu pro pacienty/pojištěnce při zachování principu solidarity a rovného přístupu)
  • předvídatelnost procesů (metodika detailně popisující proces a pravidla)
  • vyvážená role účastníků procesu (regulátor, plátce, poskytovatel, odborná společnost, pacient/pojištěnec)
  • veřejná kontrola procesu (odůvodněná rozhodnutí na webu)

Přístrojová komise má v popisu své práce posuzovat nákupy zobrazovací techniky na bázi rentgenového záření, včetně počítačové tomografie (tzv. CT) a mamografie, magnetické rezonance nebo denzitometrie, ale také moderní metody scintigrafie, které využívají speciální kamery zachycující záření, které vysílají značená léčiva užitá pacientem (tzv. PET). Dále jsou to přístroje pro onkologickou radioterapii (laicky řečeno ozařování), jako je například kobaltový ozařovač nebo lineární urychlovače či moderní metody typu protonové terapie. patří sem i léčebné přístroje jako jsou robotické chirurgické systémy, hemodialyzační přístroje nebo například laserové systémy.

Protože náklady na přístrojovou techniku (pořizovací a zejména udržovací/provozní) jako součást diagnosticko-terapeutického procesu jsou financovány ze solidárního veřejného pojištění, soutěží o finanční zdroje s jinými zdravotními službami ve všech segmentech zdravotnictví. Z důvodu racionálního rozdělení omezených finančních zdrojů je nezbytné posuzovat ceny a náklady přístrojové techniky v kontextu ČR a srovnatelných zemí a zároveň hodnotit jejich medicínský přínos pro pacienty a populaci. Taková aktivita je plně v souladu s veřejným zájmem pacientů a pojištěnců České republiky.

Co změna přináší pacientům / pojištěncům

  • lepší veřejnou kontrolu nad rozdělování veřejných peněz do přístrojové techniky
  • orientaci v národní síti přístrojové techniky a jejich využitelnost, případně volné kapacity
  • informace co nového drahé přístroje přináší pro pacienty a jejich kvalitu života

Cílem rekonstrukce Přístrojové komise je především zvýšení transparentnosti, veřejné kontroly a zavedení pravidel a hodnocení přístrojové techniky podle Health Technology Assessment (HTA). Česká republika je podle analýzy EUnetHTA jednou z šesti posledních zemí EU, která je nepoužívá. Nová pravidla by měla zvýšit šanci, že přístrojová technika bude přidělována efektivně a tak, aby byla maximálně využita.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje spuštění webového portálu, na kterém budou zveřejňovány nejen základní dokumenty, které Přístrojová komise projedná, ale také mapy rozmístění jednotlivých typů přístrojů.

Klíčová slova:

přístrojová komise HTA