Pacient má nejen práva, ale i povinnosti

Pacienti v Česku už si zvykají, že mají řadu práv a neváhají se za ně bít. Klidně i za pomoci právníků. Jenže už málokdo ví, že pacient musí také plnit řadu povinností. A nejde zdaleka jen o to, platit povinné solidární zdravotní pojištění. Patří sem například zákonná povinnost chodit na preventivní prohlídky. Kdo opakovaně nepřijde, může dostat pokutu. A není to zdaleka jediná povinnost pacienta. Například HIV pozitivní musí lékaři vždy hlásit svou nemoc, jinak mohou být obviněni až z šíření nebezpečné nakažlivé choroby, a to je trestný čin.

Povinnost chodit na preventivní prohlídky je uložena zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ten v § 12 uvádí: “Pojištěnec je povinen … e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy”. A pokud svou povinnost pacient opakovaně neplní – a takové případy se skutečně stávají, že někdo i deset patnáct let nepřijde na prevenci - může mu jeho zdravotní pojišťovna (podle § 44 zmíněného zákona) uložit pokutu. Pravda, není velká, jen 500 Kč, takže pojišťovny spíš sází na vlídný přístup a na opakované zvaní na prevenci osobním dopisem nebo pomocí elektronických médií. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění povinnosti. 

V zákoně ovšem není specifikováno, kdo má pojištěnce k prohlídce vyzvat. Tedy zda lékař, pojišťovna, nebo snad někdo jiný. I to přispívá k faktu, že se ve skutečnosti pokuty prakticky neukládají. „V minulosti řešil povinnost chodit na preventivní prohlídky dnes již zrušený zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle něj povinnost zvát na prohlídky měla zdravotnická zařízení. Můžeme připomenout jeho ustanovení, že “zdravotnická zařízení pečují aktivně o zdraví obyvatelstva zejména prevencí nemocí…” a že “každý je povinen podrobit se v rámci dispenzární péče nebo obecně prováděných preventivních akcí podle směrnic ministerstva zdravotnictví na vyzvání příslušných zdravotnických zařízení preventivním prohlídkám, vyšetřením a diagnostickým zkouškám, které nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví”. Zákon ovšem neukládal žádné sankce za nesplnění dané povinnosti,“ říká mluvčí největší zdravotní pojišťovny v zemi Oldřich Tichý.

Povinnosti nemocných

Netřeba asi mluvit o povinnosti nemocného na neschopence, že musí dodržet léčebný domácí režim, a vyskytovat se doma vždy v době, kdy nemá od lékaře výslovně povolené vycházky. Česká sociální správa podniká pravidelné kontroly a některé výmluvy pacientů, proč zrovna nebyli doma, ve chvíli, kdy byli ve stavu nemocných, jsou často kuriózní. „Šel jsem do sklepa pro uhlí,“ zní například jedna z nich. Jenže za nesplnění této povinnosti hrozí poměrně tvrdé sankce a mimo jiné odnětí nemocenské. A pozor: kontroloři chodí klidně i v deset večer.  

Pacienti však mají více zákonem daných povinností. A to především tyto:

  • podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a dalším antiepidemiologickým opatřením, pokud je u nich diagnostikována některá z vážných infekčních chorob (včetně HIV)
  • dodržovat poučení lékaře, jinak může být vyloučen z léčby (pokud nejde o povinnou léčbu)
  • informovat lékaře před vyšetřením nebo léčebným výkonem o HIV statusu a dalších infekčních chorobách, které podléhají státnímu dozoru (mnohé sexuálně přenosné choroby jako kapavka, syfilis, či třeba žloutenka)
  • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas
  • v nemocnici se řídit vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb, což znamená například nekouřit v celém areálu zařízení a další opatření
  • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem
  • v odůvodněných případech se podrobit vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a stejně tak vyšetřením, zda nemá žloutenku, HIV pozitivitu či sexuálně přenosné choroby (ženy před porodem, pacienti před operací, pacienti se zraněním nebo kteří někoho zranili pod vlivem návykových látek…)
  • pokud má pacient soudem nařízenu ústavní léčbu, musí se jí podrobit - přestupku podle §29 se dopustí ten, kdo úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení, padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo zdravotní průkaz anebo zneužije lékařskou dokumentaci, případně padělá či zneužije lékařský předpis, a za přestupek hrozí pokuty    

Recepty musíte vyzvednout jen do určité doby

Dejte si také pozor na platnost receptu: je totiž omezená. Není to sice povinnost pacienta vyzvednout si léky na receptu, jenže lékař z měsíčního výpisu snadno zjistí, že léky neberete. A pak má právo vyloučit pacienta z léčby pro porušení léčebného řádu. Dokdy tedy recept vyzvednout?

Obecně jej pacient smí uplatnit po dobu čtrnácti dnů, poté už vám lékárník léky nevydá. U poukazů na zdravotní pomůcky je platnost 90 dnů. Velmi omezená platnost však je pro recepty vydané na pohotovosti lékařské i zubní: ten platí pouze jeden den, nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení a to proto, že jde o akutní či neodkladnou péči. Jen pět dní mají platnost recepty na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika.

Zato takzvaný opakovací recept, na nějž se dá vyzvednout lék opakovaně – typicky třeba antikoncepce – má platnost nejdéle šest měsíců ode dne vystavení. Platnost poukazu na rehabilitační vyšetření, které vám lékař vydal, je sedm dní. Do této doby se musí pacient ve zdravotnickém zařízení objednat a poukázku odevzdat, neznamená to ovšem, že už musí začít s rehabilitací, protože objednací lhůty bývají i několikatýdenní. U poukazů, které odesílají pacienta na další vyšetření u odborného specialisty, tedy lidově řečeno žádanky na vyšetření rentgenem, magnetickou rezonancí a podobně, není platnost stanovena, ale lékař ji obvykle sám vypíše. Stejná pravidla platí bez ohledu na to, zda je o běžný recept či e-Recept.

Lenka Petrášová

Dvacet let se coby novinářka snažila přijít na to, jak funguje české zdravotnictví a proč je v něm tolik nelogických zákrut. Díky tomu otevírala v MF DNES témata, která široce rezonovala napříč společností. Získala za ně také tři prestižní novinářská ocenění. Dnes pracuje ve vydavatelství Economia. Vzhledem k tomu, že svět zdravotnictví považuje za důležitý a domnívá se, že relevantní informace o něm v Česku stále chybí, rozhodla se podílet se na tom, aby se to změnilo.
lenka.petrasova@seznam.cz